การจัดการความรู้ KM

ในยุคที่ทุกหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ศูนย์วัฒนธรรมขอนำเสนอdารจัดการความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการงานวัฒนธรรมในวิถีใหม่” จัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

 

 

 

การบริหารจัดการแสดงคณะโขนสดพื้นบ้านในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

 

 

 

 

การนำชมพิพิธภัณฑ์“หอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์”ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.