การจัดการความรู้ KM

 

 การจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการผลิตสื่อทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย

 วิทยากรโดย คุณชิงชัย  วิชิตกุล ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

การจัดการความรู้เรื่องทักษะการใช้งาน MS Team

วิทยากรโดย อาจารย์ใจบุญ  แย้มยิ้ม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

การจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมในวิถีใหม่

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

 

 

 

การจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการแสดงคณะโขนสดพื้นบ้านในยุคไทยแลนด์ 4.0

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ใจบุญ  แย้มยิ้ม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

การจัดการความรุู้เรื่องการนำชมพิพิธภัณฑ์“หอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์”ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

วิทยากรโดยอาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.