การอบรมเรื่อง “การอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและการลดก๊าชเรือนกระจก”

     

ศูนย์วัฒนธรรมเข้าร่วมอบรมการอพยพหนีไฟและการลดก๊าซเรือนกระจก ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ2 อาคารบรรณสาร

Copyright © 2017. All rights reserved.