คณาจารย์

ผู้บริหารหลักสูตรสอนดนตรีจีน 

ผศ.นิก  สุนทรธัย
ผศ.ทยากร  บำรุงพานิช
ประธาน
กรรมการ

อาจารย์ผู้สอนดนตรีจีน (ระดับต้น)

อาจารย์สายวริน  พินทอง
อาจารย์สัญชัย  กลิ่นถือศีล
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.