งานวิจัย R2R

R2R คือการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้หวังเพียงได้ผลงานวิจัย แต่มีเป้าหมายเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานประจำนั้นๆ R2R จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

 

ประจำปี 2562

  ประจำปี 2563

ประจำปี 2564

 
 ประจำปี 2565

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.