งานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะที่มีความเป็นนวัตกรรม  มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม อันก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์  ได้แก่  (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ  (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ  (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ

 

 ♠  2557 

  ♠  2558 

  ♠ 2560 

 ♠ 2562 

 ♠ 2563 

 ♠ 2564 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.