ติดต่อสอบถาม

ชื่อหน่วยงาน :
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ตั้ง :
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา–ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
0-2312-6300 ต่อ 1339, 1346, 1509, 1534
โทรสาร :
0-2312-6387
E-mail :
cultural_hcu @hotmail.com
ติดต่อการแสดงหุ่นคน
ต่อ 1534
อาจารย์สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
ติดต่อนาฏศิลป์ไทย
ต่อ 1534
นางอัญชุลี สุภาวุฒิ
ติอต่อนาฏศิลป์สมัยใหม่
ต่อ 1534
นายใจบุญ แย้มยิ้ม
ติดต่อดนตรีไทยและดนตรีลูกทุ่ง
ต่อ 1509
นายชิงชัย วิชิตกุล
ติดต่อดนตรีจีน
ต่อ 1509
นายสัญชัย  กลิ่นถือศีล
ติดต่อพิพิธภัณฑ์
ต่อ 1534
นางสาวกชพร ขวัญทอง
ติดต่อสำนักงานเลขานุการ
ต่อ 1534
นางสำเนา อักษรแป้น
Copyright © 2017. All rights reserved.