ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนเทพรัตน ตำบลบางโฉลง
          อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1509, 1534
E-mail : cultural_hcu @hotmail.com
Line : HCU Cultural Center @148gffyd
♥ ติดต่อการแสดงหุ่นคน เบอร์ต่อ 1534
ผศ.ทยากร บำรุงพานิช
♥ ติดต่อนาฏศิลป์ไทย เบอร์ต่อ 1534
นางอัญชุลี สุภาวุฒิ
♥ ติดต่อดนตรีไทยและดนตรีสากล เบอร์ต่อ 1509
นายชิงชัย วิชิตกุล
♥ ติดต่อดนตรีจีน  เบอร์ต่อ 1534
นางสาวสายวริน  พินทอง
♥ ติดต่อพิพิธภัณฑ์  เบอร์ต่อ 1534
นางสาวกชพร ขวัญทอง
♥ ติดต่อสำนักงานเลขานุการ เบอร์ต่อ 1534
นางสำเนา อักษรแป้น
Copyright © 2017. All rights reserved.