ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

เมือวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ครูและนักเรียนจากโรงเรียนคลองบางน้ำจืด มาเยี่ยมชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและเรื่องราวของท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

  

Copyright © 2017. All rights reserved.