ธรรมเนียมการไหว้เจ้า

การไหว้เจ้าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คนไทยได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทย และการไหว้เจ้ายังไปอยู่ในหลายๆ วันสำคัญอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีน สารทจีน หรือวันอื่นๆทางวัฒนธรรมอีกด้วย #นางสาวพรทิพย์ คงทน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน คณะศิลปศาตร์

Copyright © 2017. All rights reserved.