นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องของเล่นพื้นบ้าน

นิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์เรื่อง “ของเล่นพื้นบ้าน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน และฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือสิ่งที่เหลือใช้มาดัดแปลงทำเป็นของเล่น และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ถูกถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมาช้านาน อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นภูมิภาค

Copyright © 2017. All rights reserved.