นิทรรศการหมุนเวียน

EP : 5 นิทรรศการเรื่อง “ของเล่นพื้นบ้าน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน และฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือสิ่งที่เหลือใช้มาดัดแปลงทำเป็นของเล่น และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ถูกถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมาช้านาน อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นภูมิภาค

 

 

 

 

 

 

 

EP : 4 พัฒนาการสามทศวรรษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นับจากการสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 30 ปีที่จะถึงนี้ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เริ่มก่อกำเนิดจาก “วิทยาลัยหัวเฉียว” ซึ่งมีรากฐานเติบโตมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ด้วยพลังศรัทธาในคุณธรรมแห่ง “ไต้ฮงภิกขุ” จากมูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง” เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก ก่อนที่จะได้รับการยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในปัจจุบัน มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรุ่นแล้วรุ่นเล่า เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นที่ภูมิใจของพวกเราชาวหัวเฉียวเป็นอย่างยิ่ง #HCU New Gen : ยืนหนึ่งเรื่องจีน วิทย์สุขภาพและนวัตกรรม #นิทรรศการพัฒนาการสามทศวรรษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

 

EP : 3 แหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าจีน@สมุทรปราการ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด เพราะเต็มไปด้วยศาลเจ้าเก่าแก่และน่าสนใจมาก ก่อนจะไปชมแหล่งท่องเที่ยวสงสัยไหมศาลเจ้าเกิดมาจากอะไร แล้วทำไม ไปที่ไหนก็เจอทุกที่เลย ? นำเสนอโดย นางสาวอุไร  บรรทะท้าว นักศึกษาสหกิจศึกษา  คณะศิลปศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

EP : 2 นิทรรศการเรื่องการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของเพลงกล่อมเด็กภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน เริ่มด้วยการเล่าถึงความเป็นมาและการแบ่งประเภทของเพลงกล่อมเด็กภาษาจีน ของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงการยกตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กภาษาจีนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด เช่น เพลงอ๋องอาอ๋อง นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเพลงกล่อมเด็กที่ในอดีตเพื่อกล่อมให้เด็กหลับ ส่วนในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างทั้ง การเลี้ยงดูและสื่อเทคโนโลยีที่ทำให้ความสำคัญนั้นเปลี่ยนไป#เนื้อหานิทรรศการจากงานวิจัยของอาจารย์ธุมวดี สิริปัญญาฐิติ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน#ออกแบบโดย นางสาวชาลิสา  วราโภคานันนท์ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

 

 

 

 

 

EP : 1 นิทรรศการสันติภาพในมุมมองของขงจื๊อและมหาตมะคานธี  โดย นางสาวอุไร  บรรทะท้าว นักศึกษาสหกิจศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  แนวคิดเริ่มจากประวัติของทั้ง 2 ท่าน เพื่อให้ผู้อ่านทราบพอสังเขป   การเลือกเรื่องอหิสาของมหาตมะคานธี เพราะท่านถูกเรียกว่าเป็นมหาบุรุษอหิงสา หรือผู้ต่อสู้โดยไม่ใช้กำลัง ส่วนของขงจื๊อท่านเชื่อว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งดี หรือสิ่งไม่ดีซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีนั้นเอง ส่วนท้ายของนิทรรศการฝากไว้เป็นคำคมของขงจื๊อและมหาตมะคานธี เพื่อเป็นทั้งข้อคิดและเตือนสติตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.