นิทรรศการหมุนเวียน

 

 

EP : 3 แหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าจีน@สมุทรปราการ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด เพราะเต็มไปด้วยศาลเจ้าเก่าแก่และน่าสนใจมาก ก่อนจะไปชมแหล่งท่องเที่ยวสงสัยไหมศาลเจ้าเกิดมาจากอะไร แล้วทำไม ไปที่ไหนก็เจอทุกที่เลย ? นำเสนอโดย นางสาวอุไร  บรรทะท้าว นักศึกษาสหกิจศึกษา  คณะศิลปศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

EP : 2 นิทรรศการเรื่องการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของเพลงกล่อมเด็กภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน เริ่มด้วยการเล่าถึงความเป็นมาและการแบ่งประเภทของเพลงกล่อมเด็กภาษาจีน ของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงการยกตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กภาษาจีนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด เช่น เพลงอ๋องอาอ๋อง นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเพลงกล่อมเด็กที่ในอดีตเพื่อกล่อมให้เด็กหลับ ส่วนในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างทั้ง การเลี้ยงดูและสื่อเทคโนโลยีที่ทำให้ความสำคัญนั้นเปลี่ยนไป#เนื้อหานิทรรศการจากงานวิจัยของอาจารย์ธุมวดี สิริปัญญาฐิติ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน#ออกแบบโดย นางสาวชาลิสา  วราโภคานันนท์ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

 

 

 

 

 

 

EP : 1 นิทรรศการสันติภาพในมุมมองของขงจื๊อและมหาตมะคานธี  โดย นางสาวอุไร  บรรทะท้าว นักศึกษาสหกิจศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  แนวคิดเริ่มจากประวัติของทั้ง 2 ท่าน เพื่อให้ผู้อ่านทราบพอสังเขป   การเลือกเรื่องอหิสาของมหาตมะคานธี เพราะท่านถูกเรียกว่าเป็นมหาบุรุษอหิงสา หรือผู้ต่อสู้โดยไม่ใช้กำลัง ส่วนของขงจื๊อท่านเชื่อว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งดี หรือสิ่งไม่ดีซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีนั้นเอง ส่วนท้ายของนิทรรศการฝากไว้เป็นคำคมของขงจื๊อและมหาตมะคานธี เพื่อเป็นทั้งข้อคิดและเตือนสติตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.