นิทรรศการเรื่องการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของเพลงกล่อมเด็กภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน

การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของเพลงกล่อมเด็กภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่มด้วยการเล่าถึงความเป็นมาและการแบ่งประเภทของเพลงกล่อมเด็กภาษาจีน ของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงการยกตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กภาษาจีนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด เช่น เพลงอ๋องอาอ๋อง นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเพลงกล่อมเด็กที่ในอดีตเพื่อกล่อมให้เด็กหลับ ส่วนในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างทั้ง การเลี้ยงดูและสื่อเทคโนโลยีที่ทำให้ความสำคัญนั้นเปลี่ยนไป#เนื้อหานิทรรศการจากงานวิจัยของอาจารย์ธุมวดี สิริปัญญาฐิติ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน#ออกแบบโดย นางสาวชาลิสา  วราโภคานันนท์ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.