ประกันคุณภาพ

ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 แผนกลยุทธ์ศูนย์วัฒนธรรมระยะ 5 ปี (2560 -2564) [download]
2 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 [download]
3 ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 [download]
4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ [download]
5 การจัดการความรู้ [download]
6 การบริหารความเสี่่ยง [download]
7 7 ส. [download]
     
Copyright © 2017. All rights reserved.