ผู้บริหารและบุคลากร

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทยากร บำรุงพานิช นางสาวกชพร  ขวัญทอง
หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมศึกษา หัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ศึกษา

บุคลากร

นางอัญชุลี  สุภาวุฒิ นายชิงชัย  วิชิตกุล นางสาวสายวริน  พินทอง
นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม
นาสำเนา  อักษรแป้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Copyright © 2017. All rights reserved.