ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่

 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ใจบุญ  แย้มยิ้ม
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกชพร ขวัญทอง
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ศึกษา

บุคลากร

ชื่อ-นามสกุล นายชิงชัย วิชิตกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล นางอัญชุลี สุภาวุฒิ
ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล นายสัญชัย  กลิ่นถือศี
ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล นางสำเนา อักษรแป้น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
Copyright © 2017. All rights reserved.