พิพิธภัณฑ์

รายละเอียด...

สืบเนื่องจากปีพุทธศักราช 2535 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้ร่วมก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชนสองชาติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและระดมนักวิชาการจากหลายสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานและนักวิชาการทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้มอบบทความอันทรงคุณค่า เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้นำไปจัดทำบทนิทรรศการ รวมทั้งจากบุคคลต่างๆ มอบหรือให้ยืมสิ่งของ ภาพถ่าย หรือสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มีนาคม พ..ศ. 2537 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม จัดเก็บและสงวนรักษา จัดแสดงวัตถุ อันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาล หัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการการศึกษาแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพประกอบ
 
Copyright © 2017. All rights reserved.