งานพิพิธภัณฑ์ศึกษา

สืบเนื่องจากปีพุทธศักราช 2535 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้ร่วมก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชนสองชาติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและระดมนักวิชาการจากหลายสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานและนักวิชาการทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้มอบบทความอันทรงคุณค่า เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้นำไปจัดทำบทนิทรรศการ รวมทั้งจากบุคคลต่างๆ มอบหรือให้ยืมสิ่งของ ภาพถ่าย หรือสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มีนาคม พ..ศ. 2537 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม จัดเก็บและสงวนรักษา จัดแสดงวัตถุ อันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาล หัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการการศึกษาแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภาพประกอบ

สำหรับนิทรรศการภายในหอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เพื่อให้ได้รับความรู้และข้อมูลอย่างรวดเร็วในรูปแบบที่หลากหลายและทำให้การนำชมในพิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถใช้คิวอาร์โค้ด(QR Code) ที่ติดอยู่ในบริเวณนิทรรศการได้แก่ เรื่องการเดินทาง เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญาแห่งนกหงัง สัญลักษณ์ประจำตระกูลเตชะไพบูลย์ ได้แก่ ประติมากรรมห่านฟ้าหรือนกหงังจำลอง เรื่องห้องทำงาน เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ ได้แก่ กำแพง 9 มังกรจำลอง เรื่องศิลปะที่สะสมและงานดนตรี เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะที่โปรดปรานและกิจกรรมที่ชื่นชอบ ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ฉี ไป่ สือ   หนังสือภาพศิลปะ โดย ลิ่มเอี๋ยว  เพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงโดยวง BSO  เรื่องสาธารณกุศล เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการทำงานสาธารณกุศลตลอดช่วงชีวิตของดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ได้แก่ ข้าวต้มถ้วยแรก  โต๊ะทำงานผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงครรภ์หัวเฉียว เรื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการก่อตั้งสถานผดุงครรภ์หัวเฉียว ได้แก่ ต้นโพธิศรีมหาโพธิ์  ประตูเสด็จหรือประตูแห่งสิริมงคล 5 ประการ

 หนังสือภาพศิลปะ  วงดุริยางค์ BSO  ผลงานจิตรกรรม  ต้นโพธิศรีมหาโพธิ์       ประตูเสด็จ      ชามตราไก่        โต๊ะทำงาน              ผอ.โรงเรียน       กำแพง 9 มังกร

ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ด้วยโปรแกรม AR  ผ่านโทรศัพท์ระบบ  Android

ศูนย์วัฒนธรรมร่วมมือกับหลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการระบบการนำชมพิพิธภัณฑ์ทั้งรูปแบบการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์และการเยี่ยมชมภายนอกพิพิธภัณฑ์ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสื่อประสมภายใต้ชื่อกิจกรรม “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยี AR ขึ้น” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ศิลปวัฒนธรรมจีน ความสัมพันธ์ไทยจีน และการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แล้วนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์สื่อประสม (Multimedia application) บนสมาร์ทโฟน ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสมทั้ง 5 ชนิด คือ ข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Image) เสียง (Sound) วีดิทัศน์ (Video) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR)

กรุณาสแกน QR Code  เพื่อติดตั้งโปรแกรม AR  และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วใช้ส่องบน AR Maker เพื่อชมนิทรรศการ

นิทรรศการประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง AR Maker
   

 

นิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-จีน AR Maker
         

 

นิทรรศการประวัติดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ AR Maker
             

 

พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ตั้ง   อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1-2

18/18  ถนนเทพรัตน  กม.18  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์  0-2312-6300  ต่อ 1534

E-mail Address :  cultural_hcu @ hotmail.com

Website :  http://cul.hcu.ac.th

เวลาทำการ  วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.

การเข้าชม   ฟรีไม่เสียค่าเข้าชม  หากชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.