ระเบียบการ

  1. จำนวนผู้เข้าเรียนที่สามารถเปิดสอนได้อย่างน้อย 5 คนขึ้นไป

  2. ชำระค่าเรียนเมื่อแรกเข้าเป็นรายเดือน แบ่งเป็นบุคคลภายนอกเดือนละ 2,000 บาท  บุคลากรเดือนละ 1,400 บาท และนักศึกษา มฉก.ฟรีค่าเรียน

  3. เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง เดือนละ 4 ครั้ง ตามวันและเวลาที่กำหนด

  4. เปิดสอนทุกวันพุธเวลา 13.00-18.00 น. และวันเสาร์เวลา 10.00-16.00 น. หรือปรับตามความเหมาะสมของผู้เรียน

  5. กรณีที่ผู้เรียนขาดเรียน สามารถสอนชดเชยให้ได้

  6. กรณีทำเครื่องดนตรีชำรุด ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาของเครื่องดนตรีนั้น ๆ

Copyright © 2017. All rights reserved.