รางวัลที่ได้รับ

ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปะการแสดงในงาน 2017 the 2nd Bangkok International Choral and Dance Art festival  เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright © 2017. All rights reserved.