วันน้อมรำลึก ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เป็นวันน้อมรำลึก ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง “การให้” และเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างของ “สังคมแห่งการให้” กิจกรรมภายในงานมีพิธีวางพวงมาลัยหรือกระเช้าดอกไม้ พิธีสดุดีเกียรติคุณ และมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม เป็นต้น

 

Copyright © 2017. All rights reserved.