หอเกียรติยศ (Hall of Fame)

 หอเกียรติยศ (Hall of Fame) จัดแสดงรูปปั้นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและผู้มีจิตศรัทธา ที่ปราถนาที่จะเห็นความเจริญทางการศึกษาของชาติ โดยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารและทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว เพราะคนจีนถือคติว่าความกตัญญูเป็นเรื่องสำคัญที่สุด วางรายล้อมอยู่ตรงข้ามพระพักตร์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ก็เพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตลอดไป

   

 

        

 

        

 

      

 

           

 

           

 

      

 

            

 

           

 

     

 

       

 

       

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.