โครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน

ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดหัวคู้รู้คุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ

Copyright © 2017. All rights reserved.