บล็อกพิพิธภัณฑ์

EP : 10 การกระจายตัวและแหล่งชุมชนจีนในสังคมไทย

ถ้าจะพูดถึงเรื่องกลุ่มคนจีนที่ กระจายตัวและแหล่งชุมชนจีนในสังคมไทย มีอยู่หลายกลุ่มมากนัก จุดเริ่มต้นจะลงหลักปักฐานมาจากแหล่งชุมชนชาวจีนในสมัยอยุธยา แล้วกระจายไปแถบหัวเมืองต่าง ๆ และค่อย ๆ กลายเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนในที่สุด โดยจะตั้งบ้านเรือนในกำแพงเมืองและบริเวณรอบ ๆ ของอยุธยา ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ มักจะอยู่กันมากในเขตชายฝั่งทะเลตั้งแต่ตราดจนถึงไทรบุรี บริเวณลุ่มแม่น้ำสายใหญ่ ๆ ตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีนจนถึงปากน้ำโพ และตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงกาญจนบุรี รวมถึงหัวเมืองตามเส้นทางการค้ากองเกวียนและการก่อสร้างทางรถไฟในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเส้นทางการกระจายตัวของชาวจีนจนสามารถก่อตั้งเป็นชุมชนจีนในสังคมไทย

Copyright © 2017. All rights reserved.