บล็อกพิพิธภัณฑ์

Ep.7 : —สื่อในพิพิธภัณฑ์ ทำอย่างไรให้สนุก? (Creative Trail in museum)—
การนำเสนอเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ด้วยโปรแกรม AR ผ่านโทรศัพท์ระบบ Android
ศูนย์วัฒนธรรมร่วมมือกับหลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการระบบการนำชมพิพิธภัณฑ์ทั้งรูปแบบการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์และการเยี่ยมชมภายนอกพิพิธภัณฑ์ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสื่อประสมภายใต้ชื่อกิจกรรม “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน ด้วยเทคโนโลยี AR ขึ้น” เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สื่อประสมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยจีนและสิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสมทั้ง 5 ชนิด คือ ข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Image) เสียง (Sound) วีดิทัศน์ (Video) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: ARบนสมาร์ทโฟน) และจัดทำเว็บไซต์ HCU Cultural Museum Tour เพื่อนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในภาพรวมหอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และ HCU AR Tour ซึ่งเป็นส่วนที่รวบรวมการรับชมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยจีน และสิ่งจัดแสดงที่สำคัญในรูปแบบของ Mobile AR Tour เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ศิลปวัฒนธรรมจีน ความสัมพันธ์ไทยจีน และการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
***การนำระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้ในการนำชมพิพิธภัณฑ์ รูปแบบการนำเสนอของระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านสมาร์ทโฟน ผู้เยี่ยมชมสามารถรับทราบข้อมูลพื้นฐานได้ก่อนเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วัฒนธรรม (เยี่ยมชมภายนอกพิพิธภัณฑ์) และแบบเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ (เยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์) ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นผู้เข้าชมก็ยังสามารถชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ได้ และการใช้งานระบบนำชมด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านสมาร์ทโฟน ผู้เข้าชมเชื่อมต่อเข้าระบบกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ภายในพิพิธภัณฑ์แล้ว สามารถใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนอ่านคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังคำบรรยาย ซึ่งระบบใหม่นี้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นแนวโน้มการพัฒนาและการสร้างความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

Copyright © 2017. All rights reserved.