คุณกำลำงอยู่หน้า : Home คลังข้อมูลวัฒนธรรม วัฒนธรรม แซยิด การฉลองวันเกิดแบบจีน


แซยิด การฉลองวันเกิดแบบจีน

อีเมล พิมพ์

เพราะกิจสำคัญที่จัดกันก็คือ การหาอาหารดี ๆ รสอร่อยรับประทานกัน การทำแซยิดนอกจากจะทำกันในหมู่ชาวจีนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพตามฐานะของเขา
ที่จะทำได้แล้ว คนไทยที่มีฐานะก็ได้รับคตินิยมดังกล่าวมากระทำด้วย แต่ความหายของคำว่า “แซยิด” ที่คนไทยนำมาใช้นั้น ไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริง
ของจีนเสียที่เดียว กล่าวคือ ไทยเอามาใช้หมายถึง การทำบุญเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ แต่ของจีนเริ่มทำตั้งแต่อายุเต็มขวบปีไปจนถึง 49 ปี จึงเรียกแซยิด
และทำตั้งแต่อายุเต็ม 51 ปีไปจนถึง 59 ปี อายุเต็ม 61 ปีไปจนถึง 79 ปี อายุเต็ม 81 ปี ไปจนถึง 89 ปี อายุเต็ม 91 ไปจนถึง 99 ปี ก็เรียกว่าแซยิด ส่วนที่ทำ
ในวันคล้ายวันเกิดเมื่ออายุเต็ม 50 ปี เรียกว่าโง่วจั้บซีว อายุเต็ม 60 ปี เรียกว่า ลักจั้บซีว อายุเต็ม 70 ปี เรียกว่า ชิดจั้บซีว อายุเต็ม 80 ปี เรียกว่า โป้ยจั้บซีว
อายุเต็ม 90 ปี เรียกว่า เกาจั้บซีว และอายุเต็ม 100 ปี เรียกว่า เปะส่วยซีว
                  ประเพณีเเซยิดเป็นประเพณีสืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณ ตามหลักฐานจากหนังสือซื่อหงวนกล่าวว่า การทำแซยิดเป็นประเพณีของชาวกังหลำ คือ

ตามประเพณีของชาวกังหลำ หากผู้ใดมีบุตรไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตาม เมื่อบุตรมีอายุเต็มขวบปีแล้วจะมีการทำฉี่หยีหรือการเสี่ยงทายบุตร โดยฝ่ายบิดามารดา
จะหาสิ่งของมาให้บุตรจับเสี่ยงทาย แต่สิ่งของที่นำมาให้บุตรจับจะแบ่งเป็นสองประเภทคือ ประเภทหนึ่งสำหรับบุตรชาย และประเภทหนึ่งสำหรับบุตรหญิง
ถ้าบุตรชาย สิ่งของที่นำมาเสี่ยงทาย จะได้แก่ เสื้อกางเกงชุดหนึ่งเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์และธงเล็ก ๆ อุปกรณ์การเรียนมีแบบเรียน เป็นต้น เครื่องมือสำหรับทำไร่
ทำนา เครื่องมือการช่าง เช่น กบ ขวาน สิ่ว เครื่องสินค้า และของเล่นเด็กต่างๆ ก่อนที่จะทำพิธีเสี่ยงทายบุตร ก็จะรอให้บรรดาญาติพี่น้องมาพร้อมหน้าพร้อม
ตากันเสียก่อน จากนั้นบิดามารดาก็จะอาบน้ำชำระร่างกายให้บุตร จัดแจงสวมใส่เสื้อตัวใหม่ กางเกงใหม่ให้เรียบร้อย แล้วพามาเคารพญาติพี่น้องส่วนญาติ
ผู้ใหญ่ที่มาร่วม พิธีก็จะเอาสิ่งของต่าง ๆ ออกมาวางรายเรียงเป็นหมวดหมู่ แล้วปล่อยให้เด็กคลานหรือเดินไปหยิบเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากบุตรที่เป็นผู้ชายหยิบ
เป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ โตขึ้นจะเป็นทหารหรือนายทหาร หากหยิบอุปกรณ์การเรียนหรือแบบเรียน โตขึ้นจะได้เป็นข้าราชการ ถ้าหยิบเครื่องทำไร่ไถนา โตขึ้นจะ
เป็นเกษตรกร ถ้าหยิบเครื่องมือช่าง โตขึ้นจะเป็นช่าง ถ้าหยิบเครื่องสินค้า โตขึ้น จะเป็นพ่อค้าพาณิชย์ และถ้าหยิบตุ๊กตาของเล่นต่าง ๆ เติบใหญ่ในวันวันหน้า
จะยากจนเข็ญใจ ไม่มีดี ส่วนบุตรที่เสี่ยงทายเป็นหญิง หยิบเครื่องเย็บปักถักร้อย โตไปในวันหน้าจะได้สามีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี ถ้าหยิบอุปกรณ์การเรียนโตขึ้น
จะได้สามีเป็นชาวไร่ชาวนา ถ้าหยิบเครื่องมือช่าง โตขึ้นจะได้สามีเป็นช่าง ถ้าหยิบเครื่องสินค้า โตขึ้นจะได้สามีเป็นพ่อค้า และถ้าหยิบตุ๊กตาของเล่นต่าง ๆ สามี
จะเป็นคนยากจนเข็ญใจ

                นอกจากการทำพิธี เสี่ยงทายให้แก่บุตรดังกล่าวแล้ว ตามประเพณีการทำแซยิดให้แก่บุตรของชาวแต้จิ๋ว ยังมีพิเศษไปอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อบุตรชาย
หรือหญิงก็ตามมีอายุครบ 15 ปี บริบรูณ์ในวันใด วันนั้นบิดามารดาจะจัดเสื้อกางเกงใหม่ให้ชุดหนึ่ง กับสุราอาหารและดอกไม้ห้าอย่าง มีดอกทับทิม เป็นต้น
มาโปรยลงที่น้ำอุ่น แล้วให้บุตรอาบน้ำชำระกายจนสะอาดสะอ้าน ขึ้นมาสวมเสื้อกางเกงชุดใหม่ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้เสพสุราอาหารอยู่แต่ในห้องตลอดวัน
ตลอดคืน โดยไม่ให้ออกไปไหน แม้จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้ถ่ายอยู่ในห้องนั้นเอง จนรุ่งขึ้นเสร็จพิธีแล้วจึงให้ออกจากห้อง ไปไหนมาไหนได้ตามปกติพิธี
ีดังกล่าวนี้เรียกว่า ชุดหวยฮึง แปลว่า ออกจากสวนดอกไม้แล้วความหมายของการทำเช่นนั้นก็เพื่อแสดงว่า บุตรผู้นั้นได้เป็นหนุ่มสาวล่วงเลยภาวะทารกแล้ว
การทำแซยิดในประเทศจีน มิใช่ทำเฉพาะแต่ประชาชนเท่านั้น พระเจ้าแผ่นดินก็ได้ถือเป็นพระราชประเพณีที่กระทำสืบเนื่องกันมาหลายราชวงศ์ทีเดียว

                พระราชพิธีแซยิดเริ่มในสมัยราชวงศ์ถัง โดยกษัตริย์ของราชวงศ์นี้พระองค์หนึ่งได้ทรงบัญญัติพระราชพิธีเชยชิวเจี้ยดขึ้น ต่อจากนั้นกษัตริย์ที่สืบ
สันตติวงศ์ถังก็ทรงกระทำพระราชพิธีนั้นสืบเนื่องไปทุกพระองค์ จนสิ้นราชวงศ์ถังแล้วกษัตริย์ราชวงศ์ชิงก็ได้ถือปฏิบัติต่อมาจนกระทั่งถึงราชวงศ์หงวน
จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีเชยชิวเจี้ยดเป็นบ้วนซิ่วเจี้ยดอยู่ครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทั้งคำว่าเชยชิวเจี้ยดก็ดี บ้วนซิ่วเจี้ยดก็ดี ต่างก็แปลว่า สารทพระ
ชนม์ยืนยาว ซึ่งหมายถึงเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเอง แต่ไม่ช้าพระราชพีที่ได้ชื่อตามที่กล่าวนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นคำอื่นอีก จนถึงราชวงศ์หมิงรัชกาลพระเจ้าเม่งสี่
จงได้ทรงย้อนกลับไปใช้คำว่าบ้วนซิ่วเจี้ยดเป็นนามพระราชพิธีนั้นสืบเนื่องไปถึงสมัยราชวงศ์ชิง ครั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชพิธีบ้วนซิ่วเจี้ยด
ก็เลิกล้มไป แต่ลัทธิธรรมเนียมจ้อแซยิดยังคงนิยมทำกันอยู่ต่อมา

ความคิดเห็น (0)
ผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเขียนความคิดเห็นได้!
 

ค้นหา

เมนูสมาชิก