ผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
ตำแหน่ง
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกชพร ขวัญทอง
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมศึกษา
บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
ตำแหน่ง
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกชพร ขวัญทอง
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
นายชิงชัย วิชิตกุล
ตำแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล
นายใจบุญ แย้มยิ้ม
ตำแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล
นางอัญชุลี สุภาวุฒิ
ตำแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสายวริน พินทอง
ตำแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล
นางสำเนา อักษรแป้น
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ