บริการวิชาการและงานวิจัย

งานบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 ศูนย์วัฒนธรรมได้จัดทำโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการแสดงคณะโขนสดพื้นบ้านในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมเสวนา โขนสด 3 คณะ ได้แก่ คณะสังวาลย์เจริญยิ่ง คณะประยุทธดาวใต้ และคณะครูวิกฉิมพลี ณ ลานวัฒนธรรม วัดหัวคู้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการแสดงของคณะโขนสด โดยเฉพาะคณะโขนสดเด็กครูวิกฉิมพลีได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนกันของคณะประยุทธดาวใต้ที่มีการบริหารจัดการได้ดีมากจนได้รับการจ้างงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงคณะสังวาลย์เจริญยิ่งที่มีชื่อเสียงมายาวนานจนถึงปัจจุบัน

 

การจัดการความรู้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการแสดงคณะโขนสดพื้นบ้านในยุคไทยแลนด์ 4.0

วิจัยและงานสร้างสรรค์

 สามารถติดต่อขออ่านเล่มจริงได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม
Copyright © 2017. All rights reserved.